Przeglądy stanu techicznego

Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego "Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: Okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), Okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat: polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Okresowe przeglądy budowlane wykonują eksperci firmy Goltech posiadający odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Ilość wykonanych w 2010r. ekspertyz i przeglądów rocznych lub pięcioletnich pozwala sądzić iż to co robimy robimy dobrze. Dodatkowo zadowolenie naszych klientów utwierdza nas w tym przekonaniu.