Kolejnym ważnym i dość pracochłonnym opracowaniem które wykonuje się w przypadku projektów dofinansowujących termomodernizację w programach RPO dla poszczególnych województw oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 jest analiza finansowa.

Analiza finansowa przeprowadzona dla projektów inwestycyjnych aplikujących o dofinansowanie ze środków UE stanowi podstawę do oszacowania właściwego poziomu dofinansowania przede wszystkim dla projektów generujących dochód po ukończeniu. Umożliwia również ocenę efektywności finansowej projektu. Ponadto, celem analizy finansowej jest oszacowanie wpływów i wydatków projektu oraz wykazanie, że zapewnione przez Wnioskodawcę/Partnera/Operatora środki finansowe będą wystarczające do sfinansowania projektu w całym okresie odniesienia bez uszczerbku dla dotychczasowej działalności.