Nowa metodyka sporządzania audytów energetycznych w ramach RPO Małopolska

Regionalny Program Operacyjny Małopolska
16 czerwca 2016
Dopłaty do domów energooszczędnych i pasywnych NF40/NF15
25 czerwca 2016
Nowa metodyka sporządzania audytów energetycznych w ramach RPO Małopolska
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie www.rpo.malopolska.pl Audyty energetyczne wykonywane w ramach : Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna
Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej–ZIT
Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej–SPR
Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej–Inwestycje regionalne

Należy sporządzać według nowej metodyki z którą można zapoznać się pod linkiem http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-04-03-02-IZ-00-12-041-16/Zal_nr9_Metodyka_audyt_energetyczny.pdf
W związku z powyższym wykonujemy audyty energetyczne zgodnie z wyżej wspomnianą metodyką jak również jesteśmy w stanie zaktualizować posiadane przez państwa audyty energetyczne do wymogów nowej metodyki.


Ważne załączniki – Głęboka termomodernizacja
Program Funkcjonalno-Użytkowy nierozłącznym partnerem przy głębokiej termomodernizacji W ramach programów wspierających dofinansowanie termomodernizacji budynków w systemie Zaprojektuj i wybuduj należy wykonać PFU czyli program funkcjonalno-użytkowy.
Dokument sporządzany jest zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
Analiza finansowa
Kolejnym ważnym i dość pracochłonnym opracowaniem które wykonuje się w przypadku projektów dofinansowujących termomodernizację w programach RPO dla poszczególnych województw oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 jest analiza finansowa.
Analiza finansowa przeprowadzona dla projektów inwestycyjnych aplikujących o dofinansowanie ze środków UE stanowi podstawę do oszacowania właściwego poziomu dofinansowania przede wszystkim dla projektów generujących dochód po ukończeniu. Umożliwia również ocenę efektywności finansowej projektu. Ponadto, celem analizy finansowej jest oszacowanie wpływów i wydatków projektu oraz wykazanie, że zapewnione przez Wnioskodawcę/Partnera/Operatora środki finansowe będą wystarczające do sfinansowania projektu w całym okresie odniesienia bez uszczerbku dla dotychczasowej działalności.

Analiza finansowa obejmuje następujące elementy:
  • nakłady inwestycyjne,
  • nakłady odtworzeniowe,
  • przychody operacyjne,
  • koszty operacyjne,
  • zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej,
  • wartość rezydualną,
  • poziom dofinansowania,
  • wskaźniki efektywności finansowej,
  • prezentację sytuacji finansowej podmiotów zaangażowanych w realizację oraz
  • eksploatację projektów.