Program Energia Plus

Program Czyste Powietrze warunki w 2019r.
4 lutego 2019
Targi Enex Nowa Energia
27 lutego 2019
Program Energia Plus

NFOŚiGW uruchamia dwa programy wsparcia w walce o czyste powietrze. Jednym z nich jest program o nazwie Energia Plus

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił Program Energia Plus którego budżet to 4 miliardy złotych. Program rusza już niebawem rusza a nabór wniosków planowany jest od 1 marca do 20 grudnia 2019 r.

Program Energia Plus to bezpośrednia kontynuacja programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, który realizowany był w 2015 roku.

Beneficjentami programu NFOŚiGW Energia Plus są przedsiębiorcy którzy mogą liczyć na preferencyjne pożyczki, pożyczki na zasadach rynkowych, a także dotacje, ale tylko dla technologii ORC.

Zakres wsparcia programu Energia Plus dla przedsięwzięć:

– ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw jak i pozostałej działalności przemysłowej);
– zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych;
– przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej;
– nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej;
– modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych;
– energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych.

Warunki finansowania w ramach programu Energia Plus

– pożyczki preferencyjne: od 1 do 300 mln zł z oprocentowaniem na poziomie WIBOR 3M + 50 pb, (nie mniej niż 2 % w skali roku). Oferowane pożyczki mogą być częściowo umorzone (maksymalnie 10% udzielonej pożyczki do 1 miliona zł) dla przedsięwzięć z zakresu zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW;

– okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat (lub nie dłuższy niż 20 lat dla zakresu dotyczącego nowych źródeł ciepła w przypadku gdy przedsięwzięcie służy utrzymaniu lub uzyskaniu przez system ciepłowniczy warunków „efektywnego systemu ciepłowniczego”, a co najmniej 30 % strumienia wytwarzanego ciepła wykorzystywano jest na cele komunalno-bytowe);

– pożyczki na zasadach rynkowych: to oferta skierowana do tych podmiotów, które nie mogą uzyskać pomocy publicznej są natomiast zdecydowane (lub prawnie zobligowane) na realizację przedsięwzięć zmniejszających ich negatywną presję na środowisko;

– dotacje: Wsparcie bezzwrotne oferowane jest wyłącznie dla przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC[3] (w ramach ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnych), a poziom dotacji może wynieść do 50%.

Jako utrzymanie efektywnego systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego uznaje się wdrożenie takiego przedsięwzięcia, którego zaniechanie spowoduje niespełnienie przez dany system ciepłowniczy jednego z warunków wynikających z efektywnego systemu ciepłowniczego i/lub chłodniczego.

Efektywny system ciepłowniczy, system w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej:

50% energię ze źródeł odnawialnych lub 50 % ciepło odpadowe lub 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji
lub w 50 % wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła.

Organic Rankine Cycle. W układach ORC przy produkcji energii wykorzystuje się zamiast wody/para wodna innych organiczny czynnik roboczy, który ulega odparowaniu w niższych temperaturach, stąd możliwość wykorzystania ciepła o niskich parametrach np. odpadowego z innych procesów lub energii wód geotermalnych.

Przeczytaj więcej na temat efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

Możesz zapoznać się z naszymi usługami dla przedsiębiorstw z dziedziny efektywności energetycznej. Nasza firma wykonuje pełną dokumentację służącą poprawie energetycznej przedsiębiorstw.

Coraz więcej obecnie mówi się o konieczności redukcji kosztów za media oraz obniżenia kosztów produkcji. Jednym z istotnych składowych tych kosztów, obok oczywiste kosztów materiałowych, jest koszt związany z wykorzystaną energią. Unia Europejska nakłada na państwa nowe obostrzenia obligujące redukcję zużycia mediów. Zaznaczyć trzeba, że jest to nie tylko obowiązek ustawodawczy. Przedsiębiorstwa
poprawiając swoją efektywność energetyczną mogą odczuć realną poprawę redukcji kosztów produkcji i ogólnych, co z kolei wpływa pozytywnie na ekonomikę całego biznesu. Jest to jednak bardzo często związane z niemałymi nakładami, które trzeba ponieść, aby osiągnąć pożądany poziom efektywności energetycznej (modernizacja budynków, izolacja instalacji itp.).

Źródło:

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH Dr inż. Łukasz GRUDZIEŃ Mgr inż. Bohdan WOJCIECHOWSKI Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechnika Poznańska 

Analiza energetyczna przedsiębiorstwa ma na celu przybliżenie podejścia praktycznego w przemyśle do kwestii zarządzania energią, które przekładają się bezpośrednio na konkurencyjność przedsiębiorstwa