Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych Dla Miasta Krakowa 2019

Wykonanie audytów ex-post z niezbędnymi badaniami
8 stycznia 2019
Program Czyste Powietrze warunki w 2019r.
4 lutego 2019
Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych Dla Miasta Krakowa 2019

Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych Dla Miasta Krakowa 2019

Podstawowym parametrem “wejścia” do programu to dochód gospodarstwa domowego który nie możne przekroczyć 250 proc. kryterium dochodowego, co w praktyce przekłada się odpowiednio 1320 zł netto na miesiąc w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1752,50 zł netto na miesiąc w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. Podania o wydanie informacji o wysokości dochodu należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie.

termomodernizacja domów jednorodzinnych w Krakowie

Dedykowany Program Dofinansowania Termomodernizacji dla Miasta Krakowa którego pilotaż odbył się jeszcze w 2018r. właśnie się rozpoczął!!!

Od 1 lutego do 29 marca można składać wnioski w ramach programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych w Krakowie.

W 2018r. również można było otrzymać dotację na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

W zeszłym roku dotacji udzielono dla 23 budynków na łączną kwotę 978,5 tys. zł. Ostatecznie termomodernizacja została zrealizowana w 22 budynkach.

Kto jest Beneficjentem programu dofinansowania termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Beneficjentami Programu są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, których dochód gospodarstwa domowego wynosi do 250% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. l pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769,1985).

Na jakie zadania otrzymam dofinansowanie 

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa.
Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na realizację zadań z zakresu
termomodernizacji budynków jednorodzinnych, obejmujących docieplenie:

  • ścian zewnętrznych,
  • dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją,
  • stropów nad nieogrzewaną piwnicą lub podłóg na gruncie oraz
  • wymianę okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych.

Jaka jest wysokość dotacji w programie termomodernizacji domów jednorodzinnych

Maksymalny koszt jednostkowy dotacji nie może przekroczyć 150 zł/m2 dla kosztów docieplenia:

  • ścian zewnętrznych;
  • dachu/stropodachu, stropu nad ostatnią kondygnacją lub ostatnią ogrzewaną kondygnacją;
  • podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą.

Maksymalny koszt jednostkowy dotacji nie może przekroczyć 400 zł/m2 dla kosztów wymiany okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej wyrażonych w m2 pow. stolarki.
Maksymalna łączna wysokość dotacji nie może przekroczyć 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 50 000 zł.

Ile pieniędzy jest w puli w programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 przypadająca na realizację
Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa wynosi 3 000 000 zł. Ww. wysokość środków może ulec zmianie po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa odpowiedniej uchwały.

Wymagane jest opracowanie audytu energetycznego lub oceny energetycznej!!!

Termomodernizacja budynku musi wynikać z opracowania zawartego w audycie energetycznym lub ocenie energetycznej opisującej stan istniejący termomodernizowanego budynku, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie budynku do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii.

Wymagane jest osiągnięcie efektu ekologicznego

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w budynku o minimum 25% w wyniku realizacji
zaleceń wskazanych w audycie energetycznym lub ocenie energetycznej bez uwzględnienia sprawności
systemu grzewczego

W przypadku budynków zabytkowych istnieje możliwość odstąpienia od osiągnięcia wskaźnika EPH+W na poziomie nie większym niż 150 kWh/(m2x rok) i wykonanie jedynie prac termomodernizacyjnych określonych w ocenie energetycznej.

W przypadku budynków w których w stanie przed termomodernizacją wartość wskaźnika EPH+W nie była większa niż 150 kWh/(m2 x rok) na podstawie oceny energetycznej, wymagane jest osiągnięcie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze o minimum 25%, bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego.

termomodernizacja Kraków 2019

Jak widać Kraków przygotował “swoją” wersję programu Czyste Powietrze. Zarówno program “krakowski” jak i Czyste Powietrze mają swoje plusy i minusy, należy indywidualnie skalkulować swoje możliwości w obu programach tak aby wybrać ten najlepszy.

Po szczegółowe informacje można kontaktować się z Wydziałem ds. Jakości Powietrza pod numerem infolinii 12 616 88 48 lub osobiście w Punktach Informacyjno–Doradczych Urzędu Miasta Krakowa:

  • al. Powstania Warszawskiego 10 – od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 – 18.00;
  • os. Zgody 2 – od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 – 15.30;
  • ul. Wielicka 28a – od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 – 15.30.

AKTUALIZACJA 

czerwiec 2019

Wydział ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa zwiększył limit środków finansowych na Program termomodernizacji budynków Jednorodzinnych dla Miasta Krakowa z 3 mln do 8 mln złotych.

Ogłoszenie o zwiększeniu środków można znaleźć tutaj

Szacunkowo zwiększona ilość środków pozwoli na termomodernizację ok 100 budynków jednorodzinnych, nie zwlekaj wykonaj audyt energetyczny już dziś, dodatkowo nasi specjaliści przygotują dokumenty do programu.