Wykonanie audytów ex-post z niezbędnymi badaniami

Program “Czyste powietrze”
8 czerwca 2018
Program Termomodernizacji Budynków Jednorodzinnych Dla Miasta Krakowa 2019
2 lutego 2019
Wykonanie audytów ex-post z niezbędnymi badaniami

Wykonanie audytów ex-post z niezbędnymi badaniami

W ramach realizacji inwestycji termomodernizacyjnej na jej końcowym etapie celem potwierdzenia osiągniętych efektów wykonuje się audyt podwykonawczy ex post.

Podstawowym zagadnieniem w opracowywaniu specyfikacji zamówienia dotyczącej opracowania takiego audytu to jego kształt oraz skład takiego opracowania.

Jak wygląda audyt energetyczny ex-post

Aby jednoznacznie stwierdzić jak ma zostać opracowany audyt energetyczny ex-post należy sięgnąć do wytycznych danego programu wsparcia.

Niewiele osób przygotowujących zamówienie audytu ex-post zdaje sobie sprawę iż w ramach opracowania obliczeń audytorskich należy również zlecić wykonanie badania termowizyjnego oraz testu szczelności budynku, sprawa jest o tyle istotna iż koszt wykonania owych badań może (w zależności od budynku) przekroczyć wartość wykonania samych obliczeń audytorskich.

Parametr n50 a audyt energetyczny ex-post

Należy również pamiętać iż wynik testu szczelności trzeba uwzględnić w opracowywanym audycie energetycznym ex-post (parametr n50).

Program: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

W programie realizowanym przez NFOŚiGW w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu czytamy:

Odbiór przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków oraz inne koszty kwalifikowane :

wykonanie audytu energetycznego ex-post, w tym niezbędne badania i ocena uzyskanych efektów;

Przez audyt energetyczny ex-post należy rozumieć raport obejmujący zakresem wszystkie faktycznie wykonane prace w ramach kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, na który składają się:

  • zestawienie prac,
  • próba szczelności budynku (przeprowadzona zgodnie z Polską Normą),
  • badania termowizyjne budynków i instalacji (wraz z raportem z badań w formie raportu termograficznego) wykonane w odpowiednich warunkach, lecz
    nie później niż w ciągu jednego kwartału od zakończenia robót

Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM

GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ZIT

W dokumentach programowych RPO a dokładnie w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 4.3.1 czytamy:

W ramach weryfikacji założonych celów i efektów projektu obowiązkowe będzie przeprowadzenie po zrealizowaniu projektu analizy (np. audytu) potwierdzającej osiągnięcie tych założeń. Wnioskodawca zobowiąże się do przeprowadzenia analizy po zrealizowaniu projektu potwierdzającej
zaplanowaną w audycie oszczędność energii i załączy taką deklaracje do wniosku o dofinansowanie.

Niewiele osób przygotowujących zamówienie audytu energetycznego ex-post do programu 1.3.1 zdaje sobie sprawę iż w ramach opracowania obliczeń audytorskich należy również zlecić wykonanie badania termowizyjnego oraz testu szczelności budynku, sprawa jest o tyle istotna iż koszt wykonania owych badań może (w zależności od budynku) przekroczyć wartość wykonania samych obliczeń audytorskich.

Wynik testu szczelności należy uwzględnić w opracowywanym audycie ex-post (parametr n50)

Różne wytyczne metodyki sporządzania audytów powykonawczych ex-post (audyt energetyczny ex-post)

Przygotowując się do opracowania audytu powykonawczego ex-post należy w szczególności zweryfikować jego specyfikację w dokumentach dotyczących konkretnego programu dofinansowania z którego budynek został współfinansowany. W niektórych programach będzie trzeba wykonać same obliczenia audytorskie wraz z potwierdzeniem osiągnięcia zamierzonych/planowanych wskaźników projektu a w innych będzie trzeba wykonać również dodatkowe badania analizy takie jak test szczelności budynku czy badanie termowizyjne.