Dotacje na termomodernizację dla instytucji kościelnych

Targi Enex Nowa Energia
27 lutego 2019
Agroenergia czyli fotowoltaika dla rolnika
10 lipca 2019
Dotacje na termomodernizację dla instytucji kościelnych

Stary program nowe rozdanie DOTACJE DLA KOŚCIOŁÓW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 10.06.2019r. zamieścił na swojej stronie Informację o naborach wniosków w roku 2019. Na liście w pozycji 3.4 znajduje się program Ochrona atmosfery Budownictwo energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, nabór planowany 28.06.2019 – 31.07.2019.

Program rozpoczął się w 2016 roku, a do tej pory odbyło się jego kilka edycji.

źródło: http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2019.html

Beneficjenci

Z programu mogli korzystali liczni beneficjenci w tym:

1) podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
2) podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawiesposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru,
warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru),
3) podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
4) podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
5) kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

Szczególne zainteresowanie dotyczyło instytucji kościelnych, dotacje dla kościołów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, liczba złożonych wniosków doprowadziła NFOŚiGW do konieczności skorzystania z pomocy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

Nowy program

Już w kwietniu Wnioskodawcy któryc ocena nie została zakończona dostali pisma z WFOŚiGW informujące o nowym programie i możliwości oceny ich wniosków na nowych zasadach.

Jest to też informacja dla chętnych którzy do tej pory nie skorzystali z programu Zmniejszenia zużycia energii w budownictwie.

Wraz z pismem informującym otrzymaliśmy dokumenty dotyczące nowego programu w których najistotniejsze są Wytyczne Techniczne poniżej znajdują się załączniki związane z programem.

Najwyższy czas na przygotowanie dokumentacji

Dla tych którzy chcieliby skorzystać z programu to najwyższy czas na przygotowanie audytu energetycznego budynku oraz wniosku o dofinansowanie z odpowiednimi załącznikami.

Patrząc z perspektywy na poprzednie edycje programu bardzo istotna jest jakość przygotowywanych dokumentów, szczególnie jeśli chodzi o budynki sakralne, kościelne gdyż są to najtrudniejsze obiekty pod względem opracowywania audytu energetycznego.

Niestety czas potrzebny na opracowanie dokumentacji dla obiektów kościelnych nie jest krótki co wynika z ich specyfiki, dlatego aby otrzymać dotacje dla kościołów należy przystąpić niezwłocznie do przygotowywania dokumentów.

Liczne doświadczenie w opracowywaniu audytów energetycznych kościołów jakie posiadamy ułatwia nam proces oceny wniosku o dofinansowanie.

Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania więcej informacji nt. planowanego naboru, po uzyskaniu szczegółów przygotujemy dla Państwa satysfakcjonującą ofertę opracowania zarówno dokumentacji audytu energetycznego jak również przygotowania wniosku o dofinansowanie.

AKTUALIZACJA!!!

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie NFOŚiGW odnośnie planowanych naborów z dnia 08-07-2019r. termin składnia wniosków zaczyna się 2019-09-12 a kończy 2019-09-20, 8 dni !!!

Materiały żródło NFOŚiGW