Dotacje na termomodernizację dla instytucji kościelnych

Targi Enex Nowa Energia
27 lutego 2019
Dotacje na termomodernizację dla instytucji kościelnych

Stary program nowe rozdanie DOTACJE DLA KOŚCIOŁÓW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 10.06.2019r. zamieścił na swojej stronie Informację o naborach wniosków w roku 2019. Na liście w pozycji 3.4 znajduje się program Ochrona atmosfery Budownictwo energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, nabór planowany 28.06.2019 – 31.07.2019.

Program rozpoczął się w 2016 roku, a do tej pory odbyło się jego kilka edycji.

źródło: http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2019.html

Beneficjenci

Z programu mogli korzystali liczni beneficjenci w tym:

1) podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
2) podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawiesposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru,
warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru),
3) podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
4) podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
5) kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

Szczególne zainteresowanie dotyczyło instytucji kościelnych, dotacje dla kościołów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, liczba złożonych wniosków doprowadziła NFOŚiGW do konieczności skorzystania z pomocy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska.

Nowy program

Już w kwietniu Wnioskodawcy któryc ocena nie została zakończona dostali pisma z WFOŚiGW informujące o nowym programie i możliwości oceny ich wniosków na nowych zasadach.

Jest to też informacja dla chętnych którzy do tej pory nie skorzystali z programu Zmniejszenia zużycia energii w budownictwie.

Wraz z pismem informującym otrzymaliśmy dokumenty dotyczące nowego programu w których najistotniejsze są Wytyczne Techniczne poniżej znajdują się załączniki związane z programem.

Najwyższy czas na przygotowanie dokumentacji

Dla tych którzy chcieliby skorzystać z programu to najwyższy czas na przygotowanie audytu energetycznego budynku oraz wniosku o dofinansowanie z odpowiednimi załącznikami.

Patrząc z perspektywy na poprzednie edycje programu bardzo istotna jest jakość przygotowywanych dokumentów, szczególnie jeśli chodzi o budynki sakralne, kościelne gdyż są to najtrudniejsze obiekty pod względem opracowywania audytu energetycznego.

Niestety czas potrzebny na opracowanie dokumentacji dla obiektów kościelnych nie jest krótki co wynika z ich specyfiki, dlatego aby otrzymać dotacje dla kościołów należy przystąpić niezwłocznie do przygotowywania dokumentów.

Liczne doświadczenie w opracowywaniu audytów energetycznych kościołów jakie posiadamy ułatwia nam proces oceny wniosku o dofinansowanie.

Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania więcej informacji nt. planowanego naboru, po uzyskaniu szczegółów przygotujemy dla Państwa satysfakcjonującą ofertę opracowania zarówno dokumentacji audytu energetycznego jak również przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Materiały żródło NFOŚiGW