Regionalny Program Operacyjny Małopolska

Dopłaty do domów energooszczędnych i pasywnych NF40/NF15
25 czerwca 2016
Jak przygotować dokumentację? – Dofinansowanie termomodernizacji
25 czerwca 2016
Regionalny Program Operacyjny Małopolska
W RPO małopolskim mamy bardzo ciekawe programy wspierające termomodernizację budynków użyteczności publicznej jak również budynków np. wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych.

Oś Priorytetowa REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA


Działanie 4.1 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Program skierowany jest na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności chodzi o wzrost produkcji energii.
Wsparciem objęte są szczególności inwestycje w budowę/przebudowę: instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, 78 fotowoltaika), jednostek wykorzystujących energię geotermalną, pomp ciepła, małych elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, instalacji wykorzystujących biomasę, instalacji wykorzystujących biogaz.
Jak czytamy w regulaminie „Głównym celem interwencji jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii oraz zintegrowanie tych działań z rozwojem infrastruktury dystrybucyjnej. Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do wzrostu produkcji energii elektrycznej i ciepła pochodzących z odnawialnych zasobów energii poprzez realizację inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Promowane będzie przede wszystkim wykorzystanie małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona).” Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA
Głównym celem działania 4.2 – Eko-przedsiębiorstwa, skierowanego dla MŚP w naszym regionie, jest wspieranie proekologicznych rozwiązań w małopolskich firmach.
W regulaminie konkursu przedstawiono zakres prac objętych dofinansowaniem„W ramach weryfikacji założonych celów i efektów projektu obowiązkowe będzie przeprowadzenie po zrealizowaniu projektu analizy potwierdzającej osiągnięcie tych założeń.Zakres projektu powinien wynikać bezpośrednio z przeprowadzonego audytu. W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na możliwie szeroki zakres prac, w tym:
a) ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących
c) zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem,
d) budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
e) instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
f) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.”


Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM
Program obejmuje zarówno budynki użyteczności publicznej jak również budynki mieszkalne spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych. Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków oraz określą i skwantyfikują możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Wyniki audytu energetycznego powinny zostać uwzględnione w pełnym zakresie w ramach realizacji projektu inwestycyjnego. Opracowanie audytu energetycznego powinno być zgodne z metodyką przyjętą przez Instytucję Zarządzającą RPO WMW tym podziałaniu również musimy wykonać audyt energetyczny, w zakres audytu może wchodzić.

W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na bardzo szeroki zakres prac, w tym:
a) ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz 92 oświetlenia na energooszczędne;
b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących;
c) zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
d) budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła; e) instalacja mikrokogeneracji/mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
f) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.

Projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii będą otrzymywały wyższą punktację podczas oceny

Wszystkie szczegóły dotyczące aktualnych naborów: http://www.rpo.malopolska.pl/