Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym

Jak obliczyć całkowity współczynnik U dla okna
25 czerwca 2016
RPO Małopolska
29 czerwca 2016
Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach.

Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym NFOŚiGW jest operatorem programu wsparcia dla sektora mieszkaniowego w ramach poprawy efektywności energetycznej.

KONKURS NR POIS/1.3.2/1/2016

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016 r. do 31.10.2016 r.
Beneficjentami wsparcia mogą być wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
Przedsięwzięcia które otrzymają wsparcie mogą polegać na:
 • ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków);
 • przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła1 ;
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE2 ;
 • budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 • zastosowanie automatyki pogodowej;
 • zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 • instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 • instalacja OZE3 w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;  opracowanie projektów
 • modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;
 • instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 • modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • instalacja zaworów podpionowych i termostatów;
 • tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;
 • przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.
Bardzo ciekawym jest zapis w regulaminie programu przedstawiający się następująco:
„Działania w zakresie efektywności energetycznej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego powinny obejmować prace związane z charakterystyką energetyczną budynku tj. ociepleniem przegród, wymianą stolarki, wymianą instalacji c. o. i c. w. u. (wraz z wymianą grzejników i punktów czerpalnych dla c. w. u.), wymianą źródła ciepła, bez względu na to, czy obejmują one część wspólną budynku, czy część prywatną właścicieli mieszkań.”

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie. Nasi pracownicy przygotują wszystkie stosowne dokumenty celem aplikacji do programu, oferujemy również złożenie wniosku.


Wszystkie materiały dotyczące konkursu znajdziecie Państwo tutaj http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym/ Nasza firma wykonała w ostatnim czasie dokumentację dotyczącą tego samego działania dla sektora użyteczności publicznej, a tutaj prezentujemy referencie uzyskane z przeprowadzonych prac potwierdzające jakość ich wykonania.