Nawet 90% dofinansowania termomodernizacji

Dlaczego warto wykonać badanie termowizyjne?
15 października 2016
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie
3 listopada 2016
Nawet 90% dofinansowania termomodernizacji

Poprawa jakości powietrza.
Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie

Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystywania energii w budynkach.

Beneficjenci

Beneficjenci Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

1) podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

2) podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru),

3) podmioty prowadzące domy studenckie, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;poprawa jakości powietrza

4) podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

5) kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

 

Aby móc aplikować o dofinansowanie należy przygotować dokumentację techniczną wg. Wymagań NFOŚiGW. Przygotowanie takiej dokumentacji jest kosztem kwalifikowanych.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie  od 01-08-2016 r. do 30-12-2016 r.:

Dokumentacja którą należy przygotować a jest to uproszczony „audyt energetyczny”  jest wykonywany przez naszych ekspertów w ciągu kilku dni.

Program realizowany będzie w latach 2016 – 2022, przy czym: 1) zobowiązania (rozumiane jako zawieranie umów) podejmowane będą do 31.12.2020 r., 2) środki wydatkowane będą do 30.06.2023 r.. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2016 r. do 31.12.2022 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.

Więcej szczegółów na stronie NFOŚiGW