RPO Małopolska Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

RPO Małopolska
29 czerwca 2016
RPO Małopolska – Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM
29 czerwca 2016
RPO Małopolska Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Głównym celem działania 4.2 – Eko-przedsiębiorstwa, skierowanego dla MŚP w naszym regionie, jest wspieranie proekologicznych rozwiązań w małopolskich firmach. W regulaminie konkursu przedstawiono zakres prac objętych dofinansowaniem „W ramach weryfikacji założonych celów i efektów projektu obowiązkowe będzie przeprowadzenie po zrealizowaniu projektu analizy potwierdzającej osiągnięcie tych założeń.
Zakres projektu powinien wynikać bezpośrednio z przeprowadzonego audytu.

W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na możliwie szeroki zakres prac, w tym:
a) ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących
c) zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem,
d) budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
e) instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
f) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.”