RPO Małopolska – Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM

RPO Małopolska Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA
29 czerwca 2016
WFOŚiGW
5 lipca 2016
RPO Małopolska – Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM
Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM

Program obejmuje zarówno budynki użyteczności publicznej jak również budynki mieszkalne spółdzielni lun wspólnot mieszkaniowych.

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków oraz określą i skwantyfikują możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Wyniki audytu energetycznego powinny zostać uwzględnione w pełnym zakresie w ramach realizacji projektu inwestycyjnego. Opracowanie audytu energetycznego powinno być zgodne z metodyką przyjętą przez Instytucję Zarządzającą RPO WM.
W tym poddziałaniu również musimy wykonać audyt energetyczny, w zakres audytu może wchodzić w ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na bardzo szeroki zakres prac, w tym:

a) ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz 92 oświetlenia na energooszczędne; b) przebudowa systemów grzewczych12 (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących;
c) zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
d) budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;
e) instalacja mikrokogeneracji/mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
f) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej. Projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii będą otrzymywały wyższą punktację podczas oceny

Wszystkie szczegóły dotyczące aktualnych naborów http://www.rpo.malopolska.pl/